O nás

Image

Logo Bánovské noviny

Bánovské noviny majú charakter kultúrno – informačného dvojtýždenníka, ktorý prináša spravodajstvo a informácie aj o samospráve. Noviny vychádzajú v objeme 8 300 kusov dvojtýždenne v meste Bánovce nad Bebravou a približne 500 kusov v spolupracujúcich obciach. Naším cieľom je aktuálne informovať o dianí v meste a regióne v oblasti komunálnej politiky, spoločensko – kultúrneho života, školstva či športu, propagovať aktivity mesta, ale aj zainteresovaných obcí a ich občanov a taktiež aktivity subjektov pôsobiacich na území Bánovského okresu. Vydavateľom je Mestské kultúrne stredisko, obchodná spoločnosť, ktorej vlastníkom je mesto Bánovce nad Bebravou. Od mája 2023 sa zmenil formát novín z A3 na približný rozmer A4 (195 x 283 mm) a typ papiera na vylepšený novinový papier, a taktiež periodicita vydávania na každé dva týždne, počet strán je 16 a vydaní v kalendárnom roku 26.

Poslaním Bánovských novín je najmä uspokojovať potreby čitateľa - občana, informovať ho o dianí v regióne a dávať mu priestor na vyjadrenie svojich názorov a potrieb. Naše regionálne obecné periodikum nielen informuje, ale aj vysvetľuje význam udalostí, podporuje kultúrne aktivity v obci, zabáva, kritizuje, a jeho primárnou úlohou je najmä integrovať, to znamená vystupovať ako spájací článok medzi občanmi a obcou, či medzi občanmi navzájom, vytvárať pocit spoločenského povedomia, lokálnej identity a budovať genius loci.

Bánovské noviny v obciach

Tlačové správy a články, vrátane fotografií dodajú redakcii samotné obce, prípadne po dohode článok spracuje redakcia a zašle obci na autorizáciu. Technické a redakčné spracovanie dodaného materiálu zabezpečuje redakcia Bánovských novín. Konkrétna obec môže odoberať vopred dohodnutý počet výtlačkov v závislosti od počtu domácností, prípadne podľa toho, o aký počet výtlačkov bude mať záujem. Distribúcia novín priamo do domácností je voliteľná. Prax ukázala, že občania obce si noviny zvyknú vyzdvihnúť na určenom mieste, napr. v miestnom obchode alebo na Obecnom úrade, niektoré obce zabezpečujú distribúciu priamo do domácností vo vlastnej réžii. V prípade záujmu sa obec zaviaže odobrať vopred stanovený počet výtlačkov počas roka.

Uzávierka je vždy v stredu pred vydaním novín.

Redakčná rada Bánovských novín: predseda - prednosta MsÚ Martin Gajdoš, podpredseda – šéfredaktorka Lenka Karasová, členovia – Vladimír Dúbravka, Nicole Mokráňová, Naďa Ondrejková, Martin Tuchyňa, Nadežda Zaťková.

Súbory na stiahnutie: